KARTOTEKA ZAVIČAJNOG MUZEJA

 

Kartoteka Zavičajnog muzeja je internog karaktera. Obuhvata:
– kartoteku muzejskih jedinica zbirki i podzbirki,
– kartoteku fototeke,
– kartoteku biblioteke,
– kartoteku spomenika kulture i
– kartoteku arheološke karte Visokog.
Evidentirano je ukupno 6 455 inventarnih kartica.