Graditeljska cjelina – Tabačka/Tabhanska džamija

Graditeljska cjelina – Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom

  Objavljeno “Službenom glasniku BiH”, broj 12/04.

             Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika, na osnovu člana V stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini i člana 39. stav 1. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, na sjednici održanoj od 7. do 11. oktobra 2003. godine, donijela je

O D L U K U

I

            Graditeljska cjelina – Tabačka (Tabačica) džamija u Visokom proglašava se nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: nacionalni spomenik).

Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvata k.č. 3454, k.o.Visoko, opština Visoko, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

            Nacionalni spomenik čini džamija i mezarje uz džamiju.

            Na nacionalni spomenik primjenjuju se mjere zaštite utvrđene Zakonom o provedbi odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini (“Službene novine Federacije BiH”, br. 2/02 i 27/02).

II

            Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Vlada Federacije) dužna je da obezbijedi pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu, konzervaciju i prezentaciju nacionalnog spomenika.

            Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika (u daljem tekstu: Komisija) utvrdiće tehničke uslove i obezbijediti finansijska sredstva za izradu i postavljanje informacione table sa osnovnim podacima o spomeniku i odluci o proglašenju dobra nacionalnim spomenikom.

III

            U cilju trajne zaštite dobra utvrđuju se sljedeće mjere zaštite, koje se odnose na k.č. 3454, k.o. Visoko, odnosno lokaciju na kojoj se nalazi nacionalni spomenik:

–          zabrana izvođenja bilo kakvih radova na objektima koji čine graditeljsku cjelinu, osim konzervatorsko-restauratorskih radova odobrenih od strane  federalnog ministarstva nadležnog za prostorno uređenje (u daljem tekstu: nadležno ministarstvo) i stručno nadziranje nadležne službe zaštite naslijeđa na nivou Federacije Bosne i Hercegovine ( u daljem tekstu: nadležna služba zaštite),

–          zabranu odlaganja svih vrsta otpada.

            Utvrđuju se mjere hitne zaštite od daljeg propadanja:

–          konzervisanje, saniranje i statička konsolidacija zidova,

–          zaštita krova džamije i zidova od negativnih spoljnih uticaja.

            Vlada Federacije dužna je posebno da obezbijedi sprovođenje sljedećih mjera:

–         izradu projekta restauracije u kome će biti obuhvaćeni svi radovi na nacionalnom spomeniku,

–         istraživački, pripremni, kao i radovi na restauraciji nacionalnog spomenika moraju da budu izvedeni prema projektu odobrenom od strane nadležnog ministarstva i uz stručni nadzor nadležne službe zaštite.

IV

            Stavljaju se van snage svi sprovedbeni i razvojni prostorno-planski akti koji su u suprotnosti sa odredbama ove odluke.

V

            Svako, a posebno nadležni organi Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradske i opštinske službe suzdržaće se od preduzimanja bilo kakvih radnji koje mogu da oštete nacionalni spomenik ili da dovedu u pitanje njegovu zaštitu i rehabilitaciju.

VI

            Ova odluka dostaviće se Vladi Federacije, nadležnom ministarstvu, nadležnoj službi zaštite i opštinskim organima uprave nadležnim za poslove urbanizma i katastra, radi sprovođenja mjera utvrđenih u tač. II – V ove odluke i nadležnom opštinskom sudu radi upisa u zemljišne knjige.

VII

            Sastavni dio ove odluke je obrazloženje sa pratećom dokumentacijom, koje je dostupno na uvid zainteresovanim licima u prostorijama i na web stranici Komisije  (http://www.aneks8komisija.com.ba).

VIII

            Prema članu V, stav 4. Aneksa 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, odluke Komisije su konačne.

IX

            Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviće se u «Službenom glasniku BiH».

            Ovu odluku Komisija  je donijela u sljedećem sastavu: Zeynep Ahunbay, Amra Hadžimuhamedović, Dubravko Lovrenović, Ljiljana Ševo i Tina Wik.

Predsjedavajuća Komisije

Amra Hadžimuhamedović

Broj:  08.2- 6- 801/03-9

 1. oktobra 2003. godine

Sarajevo

 

O b r a z l o ž e n j e

 

I – UVOD

            Na osnovu Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, uspostavljene prema Aneksu 8. Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, član 2, stav 1, “nacionalni spomenik” je dobro koje je Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika proglasila nacionalnim spomenikom, u skladu sa članovima V i VI Aneksa 8., Opšteg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», Broj 33/02), sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu, a za šta ne postoji vremensko ograničenje i bez obzira da li je za dotično dobro podnesen zahtjev.

            Komisija je na sjednici održanoj 2000. godine donijela odluku o stavljanju Tabačke (Tabačice) džamije na Privremenu listu nacionalnih spomenika, pod rednim brojem 764.

U skladu sa odredbama Zakona, a na osnovu člana V, Aneksa 8. i člana 35. Poslovnika o radu Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, Komisija je  pristupila sprovođenju postupka za donošenje konačne odluke za proglašenje dobra nacionalnim spomenikom.

II – PRETHODNI POSTUPAK

            U postupku koji prethodi donošenju konačne odluke o proglašenju izvršen je uvid u:

–         podatke o sadašnjem stanju i namjeni dobra, uključujući i opis i fotografije, podatke o oštećenjima u toku rata, podatke o intervencijama na restauraciji i drugoj vrsti radova na dobru, itd.,

–         ZK  izvadak i podatke o vlasništvu,

–         istorijsku, arhitektonsku i drugu dokumentarnu građu o dobru, koja je data u popisu korištenja dokumentacije u sklopu ove odluke.

            Na osnovu uvida u  prikupljenu dokumentaciju i stanje dobra, utvrđeno  je sljedeće:

 1. Podaci o dobru

Lokacija

            Džamija je izgrađena na lijevoj obali rijeke Fojnice, na nekadašnjoj periferiji visočke čaršije, uz staru tabhanu. Razvojem visočke čaršije uzvodno, džamija je vremenom dospjela u samo njeno središte. U neposrednoj blizini džamije se nalazi novoizgrađeni most preko rijeke. Nacionalni spomenik se nalazi na lokaciji koja obuhvata k.č. 3454  k.o. Visoko, br. z.k. uloška 1697, opština Visoko, Federacija Bosne i Hercegovine, Bosna i Hercegovina.

Istorijski podaci

            Današnje Visoko, odnosno današnja njegova matrica, potiče iz prvog, odnosno najranijeg perioda osmanske uprave. O tom periodu istorije grada ima vrlo malo podataka. Tračak svjetlosti unose dvije sarajevske zakladnice od kojih je jedna pisana 1477., a druga 1526. godine. Po prvoj zakladnici je Visoko selo, a po drugoj kasaba sarajevske nahije. Ovo novo Visoko zahvaljuje svoj nastanak srednjevjekovnoj utvrdi i naselju što se pod utvrdom bilo razvilo (Kreševljaković, 1991., str. 693).

            U Visokom postoji devet starih džamija, a kako ni na jednoj nema tariha i kako se ni od jedne nije sačuvala zakladnica, a budući da su sve jednostavne izrade, a i njihovi osnivači, ukoliko su im imena poznata, nisu bili poznati u našoj prošlosti, to nije moguće približno ni odrediti vrijeme njihovog nastanka. Od ovih devet objekata pet je sa kamenom, dok su ostale sa drvenom munarom. Najstarija visočka džamija je džamija u Perutac mahali koju je sagradio neki hadži Ibrahim.

             Kao i u Sarajevu, Mostaru ili Tešnju, tako su i u Visokom tabaci pokraj tabhane sebi napravili džamiju, pošto se prva visočka tabhana nalazila u neposrednoj blizini mjesta na kome je kasnije podignuta džamija. Pretpostavlja se da je to bilo u prvoj polovini  XVII vijeka.

            Tabačka (Tabačica) džamija nastala je dakle u vrijeme ekspanzije tabačkog zanata, u vrijeme kad je esnaf tabačkih zanatlija dovoljno osnažio da bi zanatlije stekle dovoljno sredstava za izgradnju jednog takvog objekta. Džemat ove džamije sačinjavali su uglavnom zanatlije – tabaci.

             Prvobitna džamija je tokom istorije nekoliko puta stradala, a uzroci njenog uništenja bili su uglavnom požari, koji su zahvatili Visoko početkom XVIII vijeka, i velike poplave. Posljednja poplava desila se 1871. godine kada je rijeka Fojnica odnijela i tabhanu i stupe i džamiju. Nakon poplave izgrađen je objekat u današnjem obliku koji su tabaci održavali svojim prilozima.

            Tabaci su obrtnici koji se bave štavljenjem koža, a njihove radionice se zovu tabhane. U Bosni i Hercegovini je postojalo petnaestak mjesta sa razvijenim ovim zanatom, dok je do danas jedino u Visokom ostao prisutan bez ikakve promjene u radu (Kreševljaković, 1991., str. 695 – 697). Prisustvo ovog zanata zabilježeno je i u prvoj polovini XVII vijeka. Kasnije se razvijao pa je osnovan i tabački esnaf sa upravom, na čijem čelu je stajao esnaf-majstor ili ćehaja. Visočki tabaci su imali i svoj bajrak sa dva tuga, što je dokaz da je ovaj zanat bio jako brojan.

 1. Opis dobra

            Objekat Tabačke džamije pripada tipu jednosprostornih džamija sa sofama i drvenom munarom. Osnova objekta je približnih dimenzija 9,00×9,00 m i u cjelini je rad domaćih majstora. Posljednjim intervencijama na objektu, zadnji sloj maltera je skinut, tako da je vidljiva unutrašnja struktura zida i vrsta materijala koji je korišten za njeno zidanje, odnosno kvalitet zidane konstrukcije. Donje zone objekta su zidane lomljenim kamenom i visina ovog sloja ide do pola visine donjih prozora, odnosno do visine 1,50 m. Ostatak zidne mase zidan je ćerpićem sa upotrebom hrastovih hatula koje se protežu cijelom dužinom objekta. Debljina zidova iznosi prosječno 90 cm. Na jugozapadnom zidu, tačnije na uglu ovog zida sa sjeverozapadnim, vidljive su cijevi koje su postavljene u vrijeme austrougarske uprave, a koje su dovodile vodu do česme koja se nalazila na spoljnom zidu. Usljed neodržavanja cijevi, došlo je do njihovog curenja i kvašenja zidne konstrukcije, odnosno truljenja hatula.

            Džamija je pokrivena četvorostrešnim krovom sa crijepom kao krovnim pokrivačem. Ranije je za njeno pokrivanje najvjerovatnije korištena drvena šindra, ali je u jednom od brojnih požara koji su zadesili visočku čaršiju ona izgorjela. Nakon toga su džematlije odlučile da se objekat pokrije crijepom.

            Na glavnoj, ulaznoj fasadi nalazi se drveni trijem sa  sofama i ukupno 15 drvenih stubova. Dimenzije ovog prostora su 9,00×4,50 m. Otvori trijema su završeni lukovima.Trijem je po vertikali podijeljen u dvije zone gdje su u gornjoj zoni završni lukovi izvedeni nešto slobodnije i najbliže odgovaraju formi vitičasto završenih lukova. Zakrivljenost lukova je nešto blaža kod lukova smještenih u donjoj zoni trijema.

            Na starim fotografijama vidljivi su polukružni otvori na fasadi i trijem koji je u to vrijeme bio otvoren. Kasnijim intervencijama, za koje nema podataka kada su izvedene, trijem je zatvoren i otvori zastakljeni. Nekada su, zbog visoke cijene stakla, ovi otvori bili zastrti kožama. Prvobitno se u trijem ulazilo kroz prolaze sa bočnih strana objekta. Danas je ostao sačuvan samo prolaz prema ulici, koji je kasnije neadekvatno zatvoren masivnim drvenim vratima. Pored trijema su se ranije nalazile stepenice klesane od sedre kojima se silazilo do rijeke Fojnice, gdje se uzimao abdest. Prema kazivanjima starih Visočaka, ovo stepenište je jedno vrijeme bilo pokriveno. Gornja zona trijema bila je u funkciji mekteba i kao prostor za molitvu žena, te za izlazak na munaru.

             Enterijer objekta je sav izveden u drvetu, osim mihraba. Džamija je imala drveni mahvil čija se konstrukcija oslanjala na dva masivna drvena stuba sa jastucima. Stropna i podna konstrukcija džamije su takođe urađene od drveta. Pod džamije je nekada bio zastrt hasurama na kojima je uvijek bilo soli koja je poticala sa odjeće džematlija – tabaka.

            Džamija ima ukupno 16 prozora raspoređenih u dva nivoa, po osam u svakom. Donji prozorski otvori su pravougaone forme sa gvozdenim demirima sa spoljne i drvenim mušepkom sa unutrašnje strane. Gornji prozori imaju trouglast završetak i nije poznato da li je to njihov izvorni oblik ili je oblik nastao nakon obnove objekta 1871. godine.

            Tabačka džamija ima visoku drvenu munaru osmougaone osnove. Visoka je 15 m mjereno od sljemena krova. Šerefa je pravilnog  osmougaonog presjeka, sa osam drvenih stubova završenih velikim lučnim otvorima. Visina parapeta na šerefi iznosi 90 cm. Krov munare je šatorast sa strehom prepuštenom 35 cm. Munara je pokrivena pocinčanim limom i završena alemom sa dvije jabuke. Tijelo munare je pokovano borovim daskama čiji su spojevi sakriveni lajsnama.

            Oko džamije se nalazi manji harem sa dvadeset nišana koji potiču sa početka XIX vijeka. Po tipu su zastupljene forme aginskih, ulemanskih i derviških nišana.

 1. Dosadašnja zakonska zaštita

            Objekat Tabačke (Tabačice) džamije u Visokom nalazi se upisan u Registar spomenika kulture, ali stepen zaštite nikad nije definisan.

            Prostornim planom Bosne i Hercegovine do 2002. godine urbana cjelina grada Visokog nalazi se na popisu najvrednijih urbano-ruralnih cjelina BiH i kategorisana je kao cjelina III kategorije.

 

 1. Istraživački i konzervatorsko-restauratorski radovi

            Objekat je nekoliko puta obnavljan nakon velikih poplava i požara koje su zadesile Visoko. Zadnja velika poplava desila se 1870. godine kada je rijeka Fojnica odnijela i džamiju i tabhanu koja se nalazila neposredno uz džamiju i nakon koje je objekat izgrađen u današnjem obliku. Za manje intervencije, a koje su evidentne, nema nikakvih podataka ko i kada ih je izveo. U trijemu džamije je tako dio prostora pretvoren u abdesthanu sa izgrađenim koritom i česmom. Šerefe munare je prepravljeno 1961. godine. Sve ove intervencije obavljene su bez nadziranja službe zaštite. Nakon rata u BiH 1992. – 1995. godine kada je objekat džamije znatno oštećen, izvršeni su primarni sanacioni radovi na krovnoj konstrukciji objekta i na jugoistočnom zidu, koji je bio direktno pogođen artiljerijskim projektilom.

 1. Sadašnje stanje dobra

            Uvidom u stanje na objektu 21. maja 2003. godine ustanovljeno je sljedeće:

 1. na objektu Tabačice džamije od strane privatnih lica, a bez ikakve tehničke dokumentacije, odnosno bez pribavljene građevinske dozvole, započeli su radovi na sanaciji objekta; gradilište je ograđeno i oko objekta je podignuta građevinska skela;
 2. krovni pokrivač objekta je demontiran na dva mjesta, približne površine 2,0 m2, što dovodi do opasnosti prodiranja atmosferskih oborina u enterijer objekta, odnosno zidnu masu objekta koja je urađena od ćerpića, što kasnije može prouzrokovati urušavanje kompletnog objekta;
 3. na ulaznoj fasadi su demontirana dva drvena prozora;
 4. porušen je drveni mahfil – sofe sa pristupnim stepeništem;
 5. demontirana je podna konstrukcija u kompletnom objektu;
 6. u enterijeru je obijen malter sa svih zidova.

            U momentu obilaska objekta, radovi na sanaciji objekta su bili zaustavljeni od strane građevinske inspekcije.

III  –  ZAKLJUČAK

            Primjenjujući Kriterijume za proglašenje dobara nacionalnim spomenicima (Službeni glasnik BiH» br. 33/02 i 15/03) Komisija je donijela odluku kao u dispozitivu.

            Odluka je zasnovana na sljedećim kriterijumima:

A.Vremensko određenje

B.Istorijska vrijednost

C.Umjetnička i estetska vrijednost

C.V. Vrijednost detalja,

E.Simbolička vrijednost

E.I. Ontološka vrijednost,

E.II.Sakralna vrijednost,

E.III. Tradicionalna vrijednost,

E.IV. Vezanost za rituale ili obrede,

E.V. Značaj za identitet grupe ljudi

F.Ambijentalna vrijednost

Fii. Značenje u strukturi i slici grada,

Fiii. Objekat ili grupa objekata je dio cjeline ili područja,

 1. Jedinstvenost i reprezentativnost

H.I. Jedinstven ili rijedak primjer određenog tipa ili stila

            Sastavni dio ove odluke su:

– kopija katastarskog plana,

– z.k. izvadak,  posjedovni list,

– fotodokumentacija,

– situacija.

Korištena literatura

            U toku vođenja postupka proglašenja Tabačke (Tabačice) džamije u Visokom  nacionalnim spomenikom BiH,  korištena je sljedeća literatura:

 1.  Kreševljaković, Hamdija, Visoko, 1934.

 1. Bečirbegović, Madžida, Džamije sa drvenom munarom u BiH, str. 176 -179, Sarajevo, 1999.

tabhanska

Categories: spomenici