O muzeju

O nama

Općina Visoko je 1953. godine osnovala Zavičajni muzej. Muzej posjeduje adekvatnu vlastitu zgradu i nalazi se u ulici Alije Izetbegovića br. 29, 71300 Visoko. Kontakt telefon/fax : 032 736 267. E-mail: muzejvisoko@bih.net.ba

zgrada

Pravni okvir

Oblast zaštite objekata i predmeta kulturno-historijskog nasljeđa regulisana je odredbama ZAKONA o zaštiti kulturne baštine Ze-Do kantona (“Sl. novine Ze-Do kantona”, br: 2/2000) i ZAKONA o muzejskoj djelatnosti Ze-Do kantona (“Sl. novine Ze-Do kantona”, br:15/2003).
Zakon o zaštiti kulturne baštine je komplementaran sa Zakonom o muzejskoj djelatnosti. Ovaj zakon predviđa i postojanje Kantonalnog zavoda za zaštitu kulturno – historijske baštine. Trenutno nepostojanje Kantonalnog Zavoda otežava sprovođenje zakonom utvrđenih procedura pri izdavanju odobrenja za arheološka istraživanja i prikupljanje potencijalnog muzejskog materijala.

Na osnovu Aneksa 8. – Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH osnovana je Komisija / Povjerenstvo za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. ZAKONOM o zaštiti dobara koja su odlukom Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH proglašena kao nacionalni spomenik (“Sl. novine F BiH”, br: 2/02., 8/02., 27/02. i 6/05.) su utvrđene mjere zaštite i rehabilitacije dobara nacionalnih spomenika BiH. Članom 5. ovog zakona, na osnovu Mišljenja Zavoda za zaštitu spomenika FBiH, prezentirano je da Odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja.

Finansiranje Zavičajnog muzeja se privremeno vrši putem transfera iz Budžeta Zeničko-dobojskog kantona, dok je Općina Visoko zadržala osnivačka prava.

PREGLED  UPOSLENIKA  ZAVIČAJNOG  MUZEJA  U  VISOKOM

OD  OSNIVANJA  DO  DANAS

 

R. br.

 

IME (očevo ime)  i  PREZIME

 

 

Školska sprema

-zanimanje

 

Radno mjesto

–          zvanje

 

Početak rada

u muzeju

Prestanak

rada u muzeju

 

1.

 

   Antun Smodič

 

 

Učitelj

 

Upravnik –

kustos

 

1957. godine

 

 

1960. godine

 

2.

 

   Ljiljana (Josip) Tomičić

 

Historičar    umjetnosti

Upravnik –

kustos

 

01.04.1960.

 

25.05.1982.

 

3.

 

   Alija (Osman) Merdan

 

Osnovna škola

Domar i pomoćni  konzervator 1957. godine 01.07.1972.
4.    Nataša (Hasan) Šahinović Profesor historije umjetnosti Rukovodilac R.j. – viši kustos 01.08.1975. 24.02.1996.
5.    Amira (Hamdo) Trklja NK radnik Čistač 16.02.1976. 12.06.1983.
6.    Mirjana (Mićo) Udovčić NK radnik Čistač 24.06.1976. 31.08.1976.
7.    Slaviša (Radivoj) Perić Arheolog Kustos 03.11.1982. 30.06.1989.
 

8.

  

   Gordana (Dušan) Krajišnik

 

NK radnik

 

Čistač

01.04.1988.

30.10.1988.

22.12.1988.

02.08.1988.

02.12.1988.

15.03.1989.

9.    Dragana (Ilija) Numanović NK radnik  

Čistač

11.01.1984.

01.11.1989.

31.10.1989.

15.04.2000.

 

10.

 

   Senad (Jusuf) Hodović

Profesor filozofije i sociologije Direktor –

muzejski savjetnik

 

01.10.1986.

 

01.04.2016.

11.    Ćamil (Šaćira) Buljetović Profesor

historije

 

Kustos

 

05.02.1990.

 

31.12.1990.

12.    Nermin (Ahmet) Keso KV radnik Čistač/

kućepazitelj

 

01.04.1999.

 

Radi i dalje

13.    Đenana (Emir) Ganić Profesor kulture življenja Kustos /

sekretar

 

01.04.2002.

 

Radi i dalje

14.    Habiba (Sulejman) Efendira-

   Čehić

Profesor likovne umjetnosti  

Kustos

 

01.04.2002.

 

Radi i dalje

15.    Mubera (Derviš) Pulo Diplomirani orijentalista  

Kustos

 

01.08.2003.

 

Radi i dalje

16.    Mersiha (Lutfija) Burić-Zerdo Profesor geografije Kustos –

pripravnik

01.08.2006.

11.08.2008.

31.07.2008.

15.10.2008.

17.    Aiša (Ahmet) Agić-Barut Profesor

historije

Kustos –

pripravnik

 

01.01.2008.

 

20.07.2009.

18.    Emina (Zijad) Sudžuka Diplomirani pravnik Pravnik –

pripravnik

 

21.07.2008.

 

20.07.2009.

 

19.

  

   Melika (Muhamed) Imamović-

   Ahić

Dipl. historičar i historičar umjetnosti  

Kustos –

pripravnik

 

05.10.2009.

01.11.2012.

 

04.10.2010.

22.09.2013.

20.    Goran (Zdenko) Antović Dipl. historičar umjetnosti Kustos –

pripravnik

 

01.09.2010.

 

31.08.2011.

21.    Mirna (Dušan) Malić BA historije Kustos –

pripravnik

 

01.10.2012.

 

30.09.2013.

22. Adisa (Hamza) Lepić Mag. arheologije Kustos – pripravnik 09.05.2016. Radi i dalje
23. Lejla (Amer) Bečar BA arheologije Kustos – pripravnik 09.05.2016. Radi i dalje

Zavičajni muzej Visoko