Projekti

Projekti

Prva faza projekta „Tragovima bosanskog kraljevstva“
Nakon realizovanih projekata ranijih godina Etno soba – etno radionica u Goduši i Afirmacija tradicije bosanskog srednjovjekovnog kraljevskog grada Visoki, u 2007. godini Zavičajni muzej nastavlja suradnju sa Fondacijom Mozaik kroz program „Tragovima bosanskog kraljevstva“ u koji je uključeno, pored pet ranije odabranih zajednica (Visoko, Travnik, Vranduk, Kraljeva Sutjeska i Prusac) još pet novih, tematski povezanih lokalnih zajednica – srednjovjekovnih bosanskih gradova: Maglaj, Tešanj, Fojnica, Vareš i Jajce. Projekt se temelji na afirmaciji srednjovjekovnih lokaliteta u turističke svrhe i izrada prepoznatljivog brenda BiH, čime će se poboljšati njena konkurentnost u sferi kulturnog turizma. Trajanje cjelokupnog projekta je 30 mjeseci, počevši od 01.10.2007. godine. Cilj programa je kroz tematiku srednjovjekovne bosanske države poboljšanje konkurentnosti BiH u sferi kulturnog turizma – privući strane turiste i razviti domaću turističku ponudu. U 2007. godini su održane dvije radionice vezane uz ovaj projekt i to:
-Prva radionica održana je 6.11.2007. godine u Maloj Sali Općine Visoko, a odnosila se na izradu planova akcija u lokalnim zajednicama. Na radionici je odabran projekt lokalne zajednice Visoko pod nazivom „Reafirmacija srednjovjekovnog lokaliteta Čajangrad“. Također je izabran i lokalni koordinator, prof. Đenana Ganić, sekretar Zavičajnog muzeja. Na radionici su bile predstavljene forme za izradu budućeg projekta i način na koji će se napraviti i izraditi sam projekat.
– Druga, dvodnevna radionica održana je 06. i 07. 12.2007. godine u hotelu Park u Vogošći u Sarajevu i obuhvatala je Mobilizaciju lokalnih resursa u sklopu projekta.

Druga faza projekta „Tragovima bosanskog kraljevstva“ realizovana pod nazivom “Reafirmacija srednjovjekovnog lokaliteta Čajangrad”

U 2008. godini Zavičajni muzej Visoko, kao partner projekta, nastavlja saradnju sa Fondacijom Mozaik kroz realizaciju programa „Tragovima bosanskog kraljevstva“ – “Reafirmacija srednjovjekovnog lokaliteta Čajangrad”.

unxj26hv

Projekat afirmiše srednjevjekovne lokalitete kao turističke potencijale i radi na izradi prepoznatljivog brenda Bosne i Hercegovine. Na taj način planirano je poboljšanje njihove atraktivnosti i podizanje kvaliteta usluga u turizmu. Realizacija Projekta je započela još 2007. godine. Koordinator Projekta je Đenana Ganić, prof.
U martu mjesecu 2008. godine je izvršeno trasiranje puta prema lokalitetu. U aprilu 2008. godine izvršeno je avio-snimanje sa snimcima na CD-u i izrađenim fotografijama.
Za realizaciju aktivnosti nasipanje puta, širenje staza i njihovo valjanje/tabanje/ravnanje Komisija za odabir najpovoljnijeg ponuđača odabrala je Asfaltgradnju d.d. Visoko. Realizacija ove aktivnosti planirana je do kraja aprila 2009. godine.
U okviru realizacije Izrade idejnog rješenja za table i putokaze izrađeno je idejno rješenje koje je odobreno od strane Evropske Unije. Nakon što je utvrđena tačna kilometraža za table i putokaze, na osnovu odluke Komisije za analizu i odabir ponude za izradu i postavljanje tabli i putokaza (3 /tri table i 7/sedam putokaza) odabrana je firma „Werbelicht Adria“ d.o.o. iz Breze sa kojom je potpisan i Ugovor. Izrada i postavljanje tabli i putokaza na terenu završeno je 16.12.2008. godine. Kao doprinos Projektu Zavičajni muzej Visoko je finansirao dva dodatna putokaza.
Na osnovu Odluke Komisije za analizu i odabir ponude za izradu i postavljanje rukohvata, klupa, stolova i kanti za smeće na lokalitetu, te ugradnju jarbola kao najpovoljniji ponuđač odabrano je JKP „Gradska groblja“ d.o.o. Visoko s kojima je potpisan Ugovor za izvođenje radova. Izrada i postavljanje predmeta je završeno 13.04.2009. godine.

ostaci_cajangrad

U okviru realizacije planiranog projekta, a u cilju afirmacije lokaliteta realizirani su određeni kulturni sadržaji: izložba „Srednjovjekovna Bosna“ u Medresi “Osman-ef. Redžović” Gračanica, prikupljanje i prezentacija narodnih legendi i priča vezanih za lokalitet Čajangrada, nabavka opreme za konje za jahanje i izrada odora za konjanike koji su paradirali tokom promocije projekta, paljenje vatri, dizanje zastave, performans učenika, izrada suvenira, itd.
Svečana promocija Projekta pod nazivom “Reafirmacija srednjovjekovnog lokaliteta Čajangrad” realizovala se 23. maja 2009. godine, sa scenskim sadržajem – prizorom iz života srednjovjekovne Bosne (utrka vitezova).

Projekt „Stalna postavka arheoloških artefakata neolitske kulture prahistorijskog naselja na lokalitetu Okolište i Radinovići, nacionalnog spomenika BiH“.

Planom rada Zavičajnog muzeja Visoko predviđena je realizacija projekta: Stalna postavka arheoloških artefakata neolitske kulture prahistorijskog naselja na lokalitetu Okolište i Radinovići, nacionalnog spomenika BiH.
Pripreme za stalnu postavku tekle su u dvije faze. Zaključno sa 2008. godinom urađeni su pripremni poslovi za realizaciju stalne postavke koji su obuhvatili naučno – istraživački dio i pripremu eksponata i dokumentacije za izlaganje. Sama postavka odgođena je zbog planirane generalne rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja.

• Projekat iz oblasti zaštite kulturno-historijskih spomenika pod nazivom I i II FAZA OBRADE-SISTEMATIZACIJE I ZAŠTITE ARHIVSKE GRAĐE IZ OSMANSKOG PERIODA KOJA SE NALAZI U FUNDUSU ZAVIČAJNOG MUZEJA
Finansijer projekta: Vlada ZE-DO kantona.
Realizacija ovog projekta započela je krajem 2010. godine nakon dostavljanja sredstava od Vlade ZE-DO kantona.
Projekat se realizuje u saradnji sa Radionicom i Centrom za restauraciju i konzervaciju arhivske i bibliotečke građe Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine.
Nastavak realizacije i završetak II faze planiran je za 2012. godinu. Završetkom tretmana bit će postignut osnovni cilj projekta – dugotrajna zaštićenost dokumenata od daljeg propadanja i zaustavljanje procesa oštećenja. U ovoj fazi izvršena je, kroz tretman konzervacije/restauracije zaštita šest najznačajnijih djela/knjiga iz fundusa, a u nastavku realizacije biće zaštićeni najugroženiji pojedinačni dokumenti.
Primijenjeni su sljedeći postupci zaštite: – fotodokumentacija zatečenog stanja; – dekomponiranje korica i knjižnog bloka; – fizikalni testovi, hemijska i mikrobiološka analiza; dezinfekcija i tretman humidizacije u komori; – koleinsko balansiranje papira; – balansiranje vlažnosti papira; – mehaničko čišćenje svake pojedinačne stranice; – intervencija na raspuknutim, poderanim i nedostajućim dijelovima stranica; – konzervatorska impregnacija svake stranice; – intervencija zaštite kod vodotopivih segmenata prije metode „mokrog“ čišćenja; – čišćenje hemikalijama; – retuširanje; – izrada korica / zaštitne kutije i fotodokumentovanje stanja nakon konzervacije i restauracije svakog pojedinačno dokumenta i knjiga.
Također, ostvarena je kvalitetna saradnja sa Gazi Husrev-begovom bibliotekom u Sarajevu na digitalnom snimanju dokumenata iz osmanskog perioda, poput Sidžila visočkog kadije za period 1240-45. hidžretske /1825-30 godine, u svrhu zaštite dokumenata. Kao rezultat saradnje Zavičajni muzej – Visoko sada posjeduje isprintani primjerak dokumenta u razmjeru 1:1, digitalno snimljenog i pohranjenog na CD-u, odakle se eksponat može i studijski proučavati.

• Projekat iz oblasti zaštite kulturno-historijskih spomenika pod nazivom RESTAURACIJA I KONZERVACIJA, KOLIKO JE POZNATO JEDINIH OČUVANIH REPLIKA IZ 1951. GODINE ORIGINALNOM RAZMJERU (1:1) RIMSKIH I SREDNJOVJEKOVNIH BOSANSKIH SPOMENIKA SAKRALNOG KARAKTERA, TE PEČATA I GRBOVA SREDNJOVJEKOVNIH OSMANSKIH VLADARA – VLASTELE
Finansijer: Vlada ZE-DO kantona.
Ovim projektom Muzej je aplicirao za dodjelu sredstava u 2009. godini. Budući da su sredstva dostavljena tek 2010. godine to je uslovilo realizaciju tokom 2010. godine. Shodno iznosu dostavljenih sredstava projekat je realiziran kroz tretman restauracije i konzervacije gipsanih replika
a) stećka iz Zgošće kod Kaknja (tip kuće),
b) uspravnog stećka iz zgošće kod Kaknja (tip obeliska),
c) nadgrobne ploče Kaznaca Nespine, sa natpisom na bosančici,
d) ploče Kulina bana sa zida crkve,
e) cipus Ulpije Prokule iz Breze
Replike su u nosačima pojačane novim pozadinskim slojem, izvršeno je injektiranje, retuširanje i repariranje gipsa, rekonstrukcija likovne kompozicije i oštećenih partija, postavljeni su novi slojevi izolacije, impregnacije, grunda i završnog sloja, te završeno lakiranjem i fiksiranjem šperploče sa držačima za manipulaciju.
Takođe, izrađeni su željezni nosači za zidno izlaganje i zaštitu gipsanih replika u lapidariju, kao i nosači podne vitrine za izlaganje i zaštitu nadvratnika sa Starog grada Visoki.

• III FAZA PROJEKTA GENERALNE REKONSTRUKCIJE ZGRADE ZAVIČAJNOG MUZEJA
Vlada ZE-DO kantona odobrila je i dostavila sredstva u iznosu od =15.000,oo KM za nastavak realizacije Projekta generalne rekonstrukcije zgrade Muzeja u 2010. godini. Odlukom Upravnog odbora na XI sjednici i na XIII redovnoj sjednici odlučeno je da sredstva budu utrošena na sanaciju i dopunu elektroinstalacija struje i protivprovalnu zaštitu.
Postupak pokretanja postupka Javne nabavke za III fazu generalne rekonstrukcije zgrade Zavičajnog muzeja, uz odluku Komisije za sprovođenje postupka javne nabavke o poslovima iz projektne dokumentacije predviđeni za ovu fazu radova, i izvođenje radova na zgradi Muzeja realizirani su tokom 2011. godine.

– Projekat REKOGNOSCIRANJE TERENA I ARHEOLOŠKA SONDAŽNA ISTRAŽIVANJA SREDNJOVJEKOVNOG LOKALITETA MUHAŠINOVIĆI – VISOKO NA KOJEM JE PRONAĐENA PLOČA KULINA BANA
Finansijer: Vlada ZE-DO kantona.
Lokalitet Muhašinovići – mjesto gdje je pronađena čuvena ploča Kulina bana – jedan je od potencijalnih nacionalnih spomenika na području općine Visoko. Na osnovu prijedloga i uz saradnju prof. dr. Envera Imamovića, šefa Katedre za arheologiju Filozofskog fakulteta, Zavičajni muzej Visoko je izradio istraživački projekat pod nazivom „Rekognosciranje terena i arheološka sondažna istraživanja srednjovjekovnog lokaliteta Muhašinovići – Visoko“. Projekat ima istraživački karakter akcentirajući studiozniji i sistematičniji pristup samom lokalitetu koji će se realizirati kroz nekoliko faza. Prof.dr. Enver Imamović vodi stručni tim oformljen iz muzejskih i drugih institucija.
Tokom 2011. godine sprovedena je zakonska procedura koja se odnosi na pribavljanje pozitivnog mišljena Zavoda za zaštitu spomenika FBiH i saglasnosti Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona kojim se odobrava izvođenje arheoloških radova na lokalitetu Muhašinovići/Biskupići. Tokom 2011. godine obavljeno je više izlazaka na teren. Nastavak realizacije je planiran za 2012. godinu.

• Projekat iz oblasti zaštite kulturno-historijskih spomenika KONZERVACIJA ARHEOLOŠKOG LOKALITETA MILI U VISOKOM
Finansijer: Vlada Federacije BiH.
Nakon završetka svih pravnih procedura, potpisivanjem Ugovora o izvođenju radova konzervatorske intervencije na nacionalnom spomeniku Mili-Arnautovići, na osnovu Odluke Upravnog odbora JU Zavičajni muzej Visoko od 21.12.2009. godine, sa odabranim izvođačem radova – firmom „Vizija“ d.o.o. Visoko od 28.12.2009. godine.
Tokom 2010. godine Zavod za zaštitu spomenika dostavio je Zavičajnom muzeju pozitivno stručno mišljenje o projektu za izvođenje radova „Tekuće održavanje na lokalitetu Mili – Arnautovići za 2010. godinu“ i odobrenje da se može pristupiti izvođenju projektom planiranih radova.
Predstavnici Federalnog zavoda za zaštitu spomenika, predstavnici Općine Visoko, predstavnici izvođača radova i predstavnici Zavičajnog muzeja sastali su se na lokalitetu 25.05.2010. godine.
Zvanični početak građevinskih radova započeo je 14.06.2010. godine.
Prema Izvještaju stručnog organa Zavoda za zaštitu spomenika od 18.08.2010. godine radovi su se odvijali prema planu i pozitivno je ocijenjen urađeni posao koji se odnosi na konzervatorsko-restauratorske radove, a što je stav i Nadzornog organa ispred Općine i Muzeja te predstavnika Zavičajnog muzeja koji su redovnim obilascima pratili radove na terenu.
Krajem 2010. godine završeni su radovi na postavljanju dva nova jarbola, zasađena je živica i isplaniran teren što je bilo i planirano.
Na redovnoj XXII sjednici Upravnog odbora, od 19.12.2011. godine, na prijedlog Nadzornog organa gospodina Suada Efendire, dipl.ing.arh., usvojen je konačni izvještaj o završenim radovima po projektu konzervatorske intevrencije na arheološkom lokalitetu Mile /Arnautovići i Upravni odbor je donio Odluku o uplati sredstava po Okončanoj situaciji izvođaču radova.

Projekat RESTAURACIJA I KONZERVACIJA KAMENIH EKSPONATA IZ ANTIČKOG, SREDNJOVJEKOVNOG I BOSANSKOG PERIODA
Finansijer: Vlada ZE-DO kantona.
Stručnjak iz Zemaljskog muzeja BiH, viši preparator – konzervator za kamen i metal, gospodin Hamo Karkelja na osnovu ugovora postignutog sa Zavičajnim muzejom izvršio je u oktobru mjesecu zaštitne radove na kamenoj ploči sa Davud pašina mosta u Visokom koja datira od 3. džumadel-ahira 1250. h. / 7.10.1834. godine. Ploča je od sitnozrnatog kamena pješčara sa hronogramom oštećenim preko srednjeg dijela ploče. Prva dva stiha su potpuno uništena, dok su četiri distiha oštećena.
Sam proces zaštite obuhvatio je proces tzv. površinske konsolidacije. Ovaj tretman se provodi radi zaštite od tzv. praškanja kamena do kojeg dolazi zbog specifične kamene strukture i poroznosti. Prije tretmana površinske konsolidacije urađeno je primarno čišćenje metodom odstranjivanja prašine za dubinsko usisavanje, probno ispitivanje i utvrđivanje poroznosti materijala premazivanjem sa dvije vrste premaza, postupak čišćenja vodom i premazivanje četkom adekvatnim zaštitnim premazom nakon sušenja. Na taj način ovaj značajan spomenik baštine zaštićen je od daljeg propadanja i u potpunosti pripremljen kao komponenta za stalnu postavku u lapidariju. Stručnjak Hamo Karkelja, iz Zemaljskog muzeja BiH, angažovan je na zaštitnim radovima na još devet (9) kamenih fragmenata u lapidariju Zavičajnog muzeja koji zbog stepena ugroženosti zahtijevaju adekvatnu zaštitu.
Na fragmentu natpisa iz Gromiljaka (Odlomak antičkog lapidarnog natpisa iz Gromiljaka kod Kiseljaka) , fragmentu natpisa iz Višnjice (Odlomak antičkog lapidarnog natpisa iz Višnjice kod Kiseljaka), fragmentu profiliranog dijela kamene arhitekture iz Arnautovića (sa lokaliteta Krunidbene i grobne crkve bosanskih vladara u Milima) i šest / 6 fragmenata profilisanih dijelova kamene arhitekture iz Karaule kod Kaknja, utvrđeno je postojanje debljeg sloja nečistoće nastale tokom višegodišnje izloženosti te je u cilju zaštite izvršeno čišćenje usisavanjem, pranjem i sušenjem. Nakon postupka čišćenja vodom izvršena je konsolidacija kamene površine odgovarajućim premazom čime su tretirani eksponati zaštićeni od negativnog uticaja za naredni period.

Projekat RESTAURACIJA I KONZERVACIJA PEČATA I GRBOVA SREDNJOVJEKOVNIH BOSANSKIH VLADARA – VLASTELE
Finansijer: Vlada ZE-DO kantona.
Projekat je realizovan na osnovu ugovora Zavičajnog muzeja sa akademskim kiparom prof. Alenom Džindo. Tokom novembra mjeseca prof. Džindo preuzeo je šest (6) različitih primjeraka gipsanih replika pečata srednjovjekovnih bosanskih vladara (fundus srednjovjekovne zbirke Muzeja) u svrhu konzervatorsko-restauratorskog tretmana, izrade kalupa i izrade novih replika za potrebe Muzeja.
Zbog izloženosti atmosferilijama i mehaničkim oštećenjima pečati su podvrgnuti postupku preparacije, konzervacije i restauracije čime su u krajnjoj konsekvenci dobili na reprezentativnosti i istaknutijoj predstavi legende, pečatnog simbola i dekoracije. Sada su eksponati zaštićeni i pripremljeni za stalnu postavku, kao i za čuvanje i prezentaciju u okviru muzejskog fundusa.
Pored toga, izrađeno je devetnaest (19) novih replika u gipsu: prijestolnog i konjaničkog pečata kralja Tvrtka I (avers i revers Velikog dvostranog pečata kralja Tvrtka I), konjaničkog pečata Stjepana Ostoje i srednjeg pečata kralja Tvrtka I. Također, izrađena su i dva kalupa za gipsane odljevke prijestolnog i konjaničkog pečata kralja Tvrtka I.

• Projekat KONZERVACIJA EKSPONATA OD DRVETA IZ OSMANSKOG PERIODA
Finansijer: Vlada ZE-DO kantona.
a) Nakon postavljanja stupe 2004. godine eksponat je više puta devastiran od strane N. N. izvršioca kao i informativna tabla koja je bačena u korito rijeke Fojnice. U okviru projekta tokom 2011. godine izvršeni su radovi na revitalizaciji tabačke stupe na platou preko puta muzeja. Pored redovnog održavanja i zaštite primarnim čišćenjem tokom 2011. godine izrađeno je nekoliko novih dijelova stupe koji su otuđeni (klinovi i manji dijelovi stupe). Izvršeno je takođe premazivanje zaštitnim premazom pojedinih dijelova stupe koji su zahtijevali konzervatorski tretman. Radove je izvršio viši preparator – konzervator za drvo iz Zemaljskog muzeja BiH Damir Lazzari u saradnji sa domarom muzeja Nerminom Keso.
b) Tokom oktobra, novembra, decembra 2011. i januara 2012. godine, viši preparator – konzervator gospodin Damir Lazzari iz Sarajeva angažovan je takođe na poslovima zaštitnog tretmana drvenih intarziranih vrata kuće Pašagića / Kadića iz Perutac mahale, eksponata etnografske zbirke muzeja koji datira iz druge polovine XIX vijeka i predstavlja jedan od rijetkih sačuvanih primjeraka bosansko-hercegovačke varijante arhitekture osmanskog perioda u Visokom.
Tokom 2011. godine prikupljeni su svi otpali i oštećeni drveni elementi, letvice mozaika, koji su odnešeni u Zemaljski muzej BiH na testiranje stepena zahvaćenosti insektom i proces dubinskog zamrzavanja. Na eksponatu su izvršeni sljedeći zaštitni koraci:
– Suho čišćenje, dubinska dezinsekcija, krupna nečistoća mehanički je odstranjena špahtlicom.
– Vlažno čišćenje obuhvatalo je skidanje kompaktnijeg taloga nečistoća sa površine vrata, metodom prskanja i iščetkavanja. Zapravo se radilo o metodi dezinfekcije predmeta određenim rastvorom, koji se prskanjem nanosio na predmet.
– Nakon čišćenja i dezinfekcije, pristupilo se injektiranju podloge u svrhu dezinsekcije.
– Nakon injektiranja pristupilo se površinskom fugiranju rupica najzahvaćenijih mjesta crvotočinom (parcijalno tretiranje), kako bi se produžilo djelovanje drvocida. Drvena podloga je presvučena tankim slojem premaza na bazi ulja, koje će penetrirati u drvenu podlogu i upotpuniti dezinsekcijsko djelovanje.
– U svrhu konzervacije i restauracije drvene površine svi otvori i pukotine na licu vrata su fugirani. Fugiranje je izvršeno akrilnim kitom za drvo, toniranim pigmentom (dipi color, oker).
– Restauratorski tretman je obuhvatao i ujednačavanje površine gdje je tretiran svaki centimetar drvenog mozaika.
– U januaru 2012. godine završeni su poslovi na konzervaciji drvenih vrata fiksiranjem otpalih
elelemenata (donešenih sa testiranja iz Zemaljskog muzeja BiH), apliciranjem firnisa i drugih završnih premaza u svrhu uljepšavanja cjeline.

Projekti kroz 2015. godinu

1. Projekat Priprema eksponata za stalnu postavku u lapidariju „Restauracija i konzervacija kamenih eksponata iz antičkog, srednjovjekovnog i osmanskog perioda“ – II faza / nastavak radova
Dostavljena su novčana sredstava od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona u iznosu od =2.750,oo KM, 19.08.2015. godine.
Tretirani su eksponati iz različitih historijskih perioda:
– Fragmenti nadvratnika i dovratnika sa kraljevskog starog grada Visoki (srednji vijek, slučajni nalazi),
– Fragmenti bifore (nadprozornika) i drugih segmenata arhitekture sa profilacijama, kraljevski grad Visoki (srednji vijek),
– Dva kamena fragmenta sa profiliranom plastikom sa lokaliteta Mili/Arnautovići, općina Visoko (srednji vijek),
– Rimski žrtvenik iz Lisova, općina Visoko (rimski period, II vijek),
– Kameni nišan – koji je pripadao šehidu Mulagi Ali-Begu iz 1878. godine, općina Visoko (osmanski period).
Prije konzervatorskog tretmana izvršeni su potrebni ispitivački radovi – probe. Konzervatorski postupak urađen je u pet faza. Realizacijom projekta postignuti su sljedeći rezultati:
– Stručna i trajna zaštita muzejskih eksponata – redukovanje svih vidova propadanja i zadovoljenje estetskih kriterija
u svrhu očuvanja spomenika (zdravo i lijepo je i vrijedno);
– Priprema i zaštita eksponata za stalnu postavku Zavičajnog muzeja Visoko – u lapidariju, a ujedno očuvanje,
dugoročna zaštita;
– Reprezentativnije kulturno naslijeđe u svrhu turističke atrakcije i turističkog potencijala;
– Pripremljeni eksponati za prezentaciju posjetiteljima Muzeja (učenici, studenti, turisti);
– Valorizacija kulturno-historijske i prirodne baštine BiH;
– Saradnja sa stručnim profilima istih, sličnih ili srodnih institucija.
Konzervatorski tretman izvršio je Esad Vesković, konzervator i restaurator – savjetnik, uposlenik Zemaljskog muzeja BiH.

2. Projekat „Preparacija, restauracija i konzervacija zbirke namještaja – ručni rad konjičkih majstora iz 1948. godine“
Dostavljena su novčana sredstva od strane Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona u iznosu od =2.750,oo KM, 19.08.2015. godine.
Ručni rad konjičkih majstora iz 1948. godine – Radna soba predsjednika Visočkog sreza, čiju funkciju je u to vrijeme obnašao Rešad Saletović (1921-1970) iz Vareša, jedan od najpoznatijih vareških antifašista i boraca iz II svjetskog rata, predmet je ovog projekta. Svi predmeti zbirke namještaja smješteni su od 1988. godine u prostor Zavičajnog muzeja Visoko. Zbirka namještaja sastoji se od 14 predmeta i dio su fundusa Etnografske zbirke muzeja.
Predmeti koji čine zbirku su: 1. Vitrina, 2 kom., 2. Vitrina – komoda, 3. Radni sto, 4. Fotelja uz radni sto,
5. Okrugli klub stolić sa 4 stolice, 6. Tintarnica, 7. Kutija za vizit karte, 8. Ogledalo i 9. Garniša sa dva nosača.
Zbirka namještaja je usljed stalnih promjena temperature i vlažnosti zraka pretrpila oštećenja u vidu gubljenja prvobitnog pigmenta, kao i zaštitnog laka kojim je namještaj premazan. Prije bilo kakvog tretiranja utvrđen je stepen oštećenja. Nakon toga pristupilo se tretmanu prepariranja, tj. konzervacije.
Realizacijom projekta izvršena je prvenstveno dugotrajna zaštita zbirke namještaja.
Eksponati su pripremljeni i stavljeni u funkciju svim stručnim profilima koji naučno-istraživačkim ili stručnim radom žele da proučavaju, obrađuju i prezentuju kulturno-historijsko naslijeđe, te učenicima škola, širem društvu lokalne zajednice i turistima koji u okviru prezentiranja kulturnog naslijeđa stječu nova saznanja.
Konzervatorski postupak izvršio je Damir Lazzari, viši preparator za drvo, metal i kožu, stalno uposlen u Zemaljskom muzeju BiH.
3. Stručni rad na evidentiranju kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Visoko u okviru izrade izmjena i dopuna Prostornog plana općine Visoko
Od novembra 2013. godine Općina Visoko u saradnji sa Kantonalnim Zavodom za urbanizam i prostorno uređenje Zenica kao nosiocem izrade Prostornog plana ZE-DO kantona i nosiocem izrade izmjena i dopuna Prostornog plana općine Visoko za period 2014-2034. godina aktivno je radila na izradi Prostorne osnove sa osnovnom koncepcijom kao prvom fazom Prostornog plana općine. Muzej se takođe uključio u ovaj projekat aktivno učestvujući u segmentu korišćenja i zaštite kulturne i prirodne baštine općine tako što je radni tim muzeja izvršio temeljitu reviziju podataka o postojećim lokalitetima i objektima kulturno-historijskog naslijeđa evidentiranih u postojećem Prostornom planu općine. Radni tim muzeja je Studiju mogućnosti zaštite i uređenja kulturno-historijskog naslijeđa iz 1984. godine sa popisom evidentiranih lokaliteta i objekata dopunio objektima i lokalitetima za koje, u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti kulturne baštine ZDK, smatra da predstavljaju potencijalno dobro baštine, a koji se nalaze na području samog gradskog jezgra i širem području općine Visoko, a takođe ukazao na objekte koji više ne postoje.
U februaru 2015. godine nakon stručnog rada na evidentiranju kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Visoko u okviru izrade izmjena i dopuna Prostornog plana općine Visoko stručni tim muzeja učestvovao je u procesu mapiranja lokaliteta i objekata kulturno-historijskog naslijeđa u saradnji sa predstavnicima Kantonalnog zavoda za urbanizam i prostorno uređenje Zenica.
4. Izlazak na lokalitet i čišćenje nekropole stećaka u Zagoricama u svrhu očuvanja, zaštite i afirmacije
U okviru realizacije projekta Odreda izviđača „Visoko“ pod nazivom „Izviđači to mogu“ – „Scouts can do it“
koji se realizuje uz nadzor UNDP-a uz finansijsku podršku EU predviđeno je i čišćenje nekoliko nekropola stećaka.
Odred izviđača „Visoko“ je kontaktirao kustose Muzeja radi stručne pomoći i predavanja, tako da je tročlani tim iz Muzeja zajedno sa izviđačima izašao na lokalitet Zagorice u utorak, 16.06.2015. godine.
Izviđači su poslušali predavanje o stećcima, o mjerama zaštite kulturno-historijske baštine sa akcentom na stećke i poznate nekropole na području Visokog i okoline, te o dozvoljenim metodama čišćenja. U okviru pravoslavnog groblja izvršena je ubikacija dva stećka, te je izvršeno rašćišćavanje terena. Evidentirano je stanje i stepen oštećenja stećaka te su stećci izmjereni, skicirani i fotografisani.

5. Lokalitet starog nišana i hrasta u Gračanici – prijedlog za zaštitu
Na zahtjev općinske Službe za urbanizam, stambeno-komunalne poslove i katastar nekretnina (broj: 03-23-4273/15 od 14.05.2015. godine) za zaštitu nadgrobnog spomenika na lokalitetu Gračanice u Visokom, po izlasku na teren predstavnika muzeja, Službi je dostavljeno mišljenje da nadgrobni spomenik – stari nišan posjeduje svojstva historijske i duhovne vrijednosti kao potencijalno dobro baštine. Uočavanjem starog stabla hrasta u neposrednoj blizini nišana konstatovano je da se radi o jedinstvenoj ambijentalnoj cjelini, dajući višedecenijski prepoznatljiv pečat postojećem zavičajnom krajoliku i slici mjesta gdje se nalaze.
Muzej je uputio zahtjev Ministarstvu za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona kako bi se poduzele odgovarajuće zakonski predviđene mjere radi evidentiranja potencijalnog dobra baštine i stavljanja pod zaštitu.
Shodno inicijativi muzeja za zaštitu nadgrobnog spomenika – nišana sa stablom hrasta u Gračanici, Zavod za zaštitu spomenika FBiH dostavio je odgovor na zahtjev Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZDK (broj 10-04-13995-1/15 od 09.07.2015. godine). U svom mišljenju Zavod je potvrdio da „predmetni nišan po svojoj formi i obliku posjeduje povijesnu i duhovnu vrijednost kao potencijalno kulturno dobro“, odnosno potvrdio mišljenje o potrebi zaštite predmetnog lokaliteta uz preporuku da muzej uputi zahtjev Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH i aplicira na listu peticija kulturnih dobara ovim spomenikom baštine. Muzej je resorne općinske službe informisao o preporuci Zavoda za zaštitu spomenika FBiH.
6. Peticija za proglašenje Šerefudin Bijele džamije nacionalnim spomenikom
Udruženje „Setup“ – Centar društvenih inicijativa iz Visokog u saradnji sa JU Zavičajni muzej, Medžlisom Islamske zajednice Visoko i Općinom Visoko uputilo je prijedlog da se Šerefudin Bijela džamija proglasi nacionalnim spomenikom BiH. Aplikacija je u decembru 2015. godine dostavljena Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Očekuje se da Komisija na jednoj od svojih narednih sjednica uzme u razmatranje ovu peticiju i donese odluku o proglašenju Šerefudin Bijele džamije nacionalnim spomenikom BiH.
7. Realizacija dva projekta iz 2012. godine za koje je Vlada ZE-DO kantona doznačila sredstva retroaktivno:
I Projekat Priprema eksponata za stalnu postavku u lapidariju „Restauracija i konzervacija kamenih eksponata iz antičkog, srednjovjekovnog i osmanskog perioda“ – II faza / nastavak radova,
II Projekat „Preparacija, restauracija i konzervacija zbirke namještaja – ručni rad konjičkih majstora iz 1948. godine“.

8. Projekti iz oblasti evidentiranja zaštite i afirmacije kulturno-historijskog nasljeđa
T E R E N S K I R A D

u okviru 2016.godine

U okviru praćenja stanja i zaštite lokaliteta kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Visoko, kao i u okviru pedagoškog rada – predavanja stručnog osoblja muzeja na lokalitetima nacionalnih spomenika i ostalih spomenika kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Visoko, te terenskog rada u okviru realizacije muzejskih projekata tokom 2015. godine izdvajamo:
– Nekropola stećaka u Zagoricama u svrhu očuvanja, zaštite i afirmacije u saradnji sa Odredom izviđača „Visoko“
– Lokalitet starog nišana i hrasta u Gračanici u svrhu zaštite lokaliteta
– Lokalitet arheološkog područja Mili / Arnautovići prilikom priprema i izvođenja radova iluminacije i sanacije/konzervacije krune zidova
– Kulturni centar u Prijekom u okviru priprema i realizacije postavke „Otpor agresiji ’92-’95“
– Nacionalni spomenici i Šerefudin Bijela džamija – Općina Visoko i USAID SIDA GOLD PROJEKAT kao partner Općine Visoko u projektu poboljšanja poslovnog okruženja – BFC standard, a u cilju izrade promotivnog materijala – video spota izvršila je snimanje lokaliteta nacionalnih spomenika i Bijele džamije u Visokom. Snimanje je izvela Agencija „Boram“ Sarajevo.
2016
U okviru praćenja stanja i zaštite lokaliteta kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Visoko, kao i u okviru pedagoškog rada – predavanja stručnog osoblja muzeja na lokalitetima nacionalnih spomenika i ostalih spomenika kulturno-historijskog naslijeđa na području općine Visoko, te terenskog rada u okviru realizacije muzejskih projekata tokom 2015. godine izdvajamo:
T E R E N S K I R A D
Nekropola stećaka u Goranima
U svrhu evidentiranja stanja nekropole, utvrđivanja granica nekropole, brojčanog stanja i čišćenje lokacije, uposlenici muzeja u saradnji sa 15 pripadnika Odreda izviđača „Visoko“ izašli na lokalitet nekropole stećaka. Izvršeno mjerenje od površine zemlje i numerološka markacija (označavanje) te fotografisanje. Ukupno je prebrojano i obrađeno 73 stećaka
Izlazak na teren – stara mezarja „Tekija“, „Šehidova Luka“ u Lužnici i mezarje „Radovani“ odnosno Piromansko u Podvincima – Na teren se izašlo radi evidentiranja stanja starih mezarja i utvrđivanja parcela na kojima se nalaze.
Stari grad Bedem u Grajanima/Goduša
Ekipa Zavičajnog muzeja izašla na lokalitet Stari gradi Bedem radi utvrđivanja stanja na lokalitetu nakon usmenih dojava o iskopavanju od strane neovlaštenih lica.
Srednjovjekovna utvrda „Čajangrad“
Adisa Lepić i Lejla Bečar mr. arheologije, izašle na teren – lokalitet srednjovjkovne utvrde Čajangrad u Malom Čajnu. Na lokalitetu uradile fotografisanje i pregled terena. Planirano je raščišćavanje lokaliteta, kako bi bio dostupan i prohodan za građane i turiste, te prikupljanje terenskih podataka kako bi se moglo početi sa planiranjem projekta probng arheološkog istraživanja lokaliteta koje se planira vršiti tokom mjeseca septembra 2016. godine.
Dol/Kološići
Tokom mjeseca maja 2016. godine trajali su radovi na lokalitetu Dol/Kološići radi otkopa i probnog istraživanja i utvrđivanja vremenske pripadnosti grobnog mjesta.
Identificiran santarč (santrač (sanskrit) – ograde, okvir = tur. santraç, sanbraç = ar. šitrang = perz. šetren) i izvršena je konzervacija grobnog mjesta. Povodom Dana šehida svečano su prezentovani završeni radovi oko uređenja starog mezara – santrača- u selo Kološići (Dol).
Radovlje, lokalitet Podojnica
Utvrđivanje stanja u kojem se nalazi nekropola stećaka – 17 stećaka od kojih su dva ugrožena, prijeti im obrušavanje zbog osipanja zemljišta. Izrađen je projekat sanacije čija se ralizacija očekuje do kraja 2016. godine.
Nekropola stećeka u Tušnjićima
Arheologinje – pripravnice Lejla Bečar i Adisa Lepić i kustos Aiša Agić-Barut obišle nekropolu stećeka u Tušnjićima. Cilj izlaska je bio evidentiranje stanja i tačne lokacije nekropole. Prilikom obilaska utvrdile da se na lokalitetu nalazi 66 stećaka mnaje i više vidljivih.
Srednjovjekovni grad Visoki
U svrhu ponovnog pokretanja Projekta revitalizacije Starog grada Visoki, ekipa Zavičajnog muzeja obišla lokalitet kako bi utvrdila trenutno stanje.

 

Zavičajni muzej Visoko