Uposlenici i stručni saradnici

Elvedin Šabanović, direktor

Rođen je 28. oktobra 1981. g. u Sarajevu, općina Centar. Dodiplomski i postdiplomski studij završio je na Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Profesor u srednjoj školi i spoljnji saradnik na Prirodno-matematičkom fakultetu na Univerzitetu u Tuzli. Nalazi se pred izradom doktorske disertacije u sklopu doktorskog studija koji organizira Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Tuzli, na odsjeku za biologiju. Napisao je više značajnih stručnih i naučnih radova. Potpredsjednik je Udruženja biologa Zeničko-dobojskog kantona. Vijećnik u aktualnom sazivu Općinskog vijeća u Visokom za period 2016-2020. Stalno nastanjen u Visokom.

 

Đenana Ganić, viši kustos

Rođena je 09.03.1972. godine  u Sarajevu. Osnovnu i srednju školu završila u Sarajevu. Diplomirala 2008. godine na Pedagoškoj akademiji u Sarajevu, Odsjek kulture življenja na temu „Historijski i kulturni značaj prostora Visokog za očuvanje kontinuiteta bosanske državnosti“ kod doc.dr. Tatjane Neidhart i stekla zvanje profesor Kulture življenja. Zaposlena u Zavičajnom muzeju – Visoko od 2002. godine. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u zvanju višeg kustosa, vodi Zbirku oružja I i II sv. rata i agresije na R BiH 1992/95, dio Etnografske zbirke i Numizmatičku zbirku.

 

Mubera Pulo, viši kustos

Rođena u Prijedoru. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Brezi. Na Odsjeku za orijentalistiku Filozofskog fakulteta u Sarajevu stekla zvanje diplomirani orijentalista/arabista i turkolog. Od 2003. godine radi u Zavičajnom muzeju Visoko. Odbranom stručnog rada  Izbor ilahija i kasida na osmansko-turskom i arapskom jeziku iz rukopisne medžmue Zavičajnog muzeja Visoko  pod mentorstvom istaknutog orijentaliste i istraživača kulturne baštine prof. Saliha Trake, položila stručni ispit i stekla zvanje kustosa. Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, u zvanju višeg kustosa, vodi Orijentalnu zbirku, dio Etnografske zbirke, Arhiv, stručnu muzejsku biblioteku i fototeku. Obavlja poslove muzejskog pedagoga i koordinatora za rad sa grupama na terenu.

 

Habiba Efendira – Čehić, kustos

Rođena je u Sarajevu. Osnovnu školu i Gimnaziju završila je u Visokom. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu upisuje 1996. godine u klasi prof. Nusreta Pašića. 2001. godine je diplomirala u klasi prof. Radoslava Tadića i stekla zvanje profesora likovne umjetnosti i obrazovanja. Postdiplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu upisuje 2001. godine. Od 2002. godine radi u Zavičajnom muzeju – Visoko. Stručni rad na temu  Dekorativne tehnike i motivi na keramici butmirske kulture odbranila je 2003. godine, uz mentorsrvo arheologa prahistorije – muzejskog savjetnika Zilke Kujundžić-Vejzagić, i stekla stručno zvanje kustos. Član je UGLU Likum ’76 Visoko, ULU ZE-DO i ULUBiH.

Prema Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta vodi Umjetničku zbirku i druge zbirke. Obavlja poslove muzejskog pedagoga i koordinatora za rad sa grupama na terenu.

 

Lejla Bečar, pripravnik

Rođena je 05.11.1988. godine u Visokom. Osnovno i srednje obrazovanje završila je također u Visokom nakon čega upisuje studij arheologije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu.  Dio školovanja završila je na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, gdje je boravila 9 mjeseci  i Filozofskom fakultetu u Skopju gdje je boravila 3 mjeseca kao gostujući student, dobitnik CEEPUS stipendije. Nakon dobijanja zvanja bakaleurata arheologije 2012. godine upisuje Master studij na Katedri za arheologiju koji je realizovan u sklopu TEMPUS BIHERIT projekta. Tokom MA studija dodijeljena joj je stipendija za naučno-istraživački rad na Univerzitetu u Ljubljani. Učestvovala je na mnogobrojnim arheološkim terenima tokom studija kako u Bosni i Hercegovini, tako i u zemljama u regionu.

 

 

 

Adisa Lepić, pripravnik

Rođena je 13.11.1990. godine u Sarajevu. Osnovno i srednje obrazovanje završila je u Visokom. Nakon srednje škole upisuje Filozofski fakultet u Sarajevu, katedra za Arheologiju gdje je stekla zvanje bachelora arheologije odbranivši dodiplomski rad na temu „Zgošćanska nekropola stećaka kod Kaknja“. Godine 2013. upisuje master studiji Arheologije u Sarajevu na kojem je magistrirala 2015. godine sa temom „Sekundarna i tercijarna upotreba srednjovjekovnih nadgrobnih spomenika“  pod mentorstvom prof.dr.akademika Dubravka Lovrenovića. Tokom studija prošla je niz edukacija, stručnih terenskih i muzejski praksi, seminara i konferencija.

 

Aiša Agić – Barut, spoljni saradnik

Rođena 31.10.1983. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i gimnaziju završila u Visokom. Studij historije na Filozofskom fakultetu u Sarajevu upisuje 2002. godine. Diplomski rad pod nazivom „Žena u Bosni i Hercegovini u XIX stoljeću“ odbranila 2007. godine kod prof. dr. Ilijasa Hadžibegovića i stekla zvanje profesora historije. Od januara 2008. godine počinje raditi kao kustos-pripravnik u Zavičajnom muzeju u Visokom. U aprilu 2009. godine položila stručni ispit za zvanje kustosa pod mentorstvom dr. Aladina Husića na temu „Vakufi u Visokom“. Tokom rada učestvovala u realizaciji više muzejskih izložbi, te projekata na očuvanju, zaštiti i promociji kulturno – historijskog naslijeđa.

 

Melika Ahić, spoljni saradnik

Rođena je 14.03.1985. godine u Sarajevu. Osnovnu školu i Filološku gimnaziju završava u Visokom. Godine 2008. diplomirala je na dvopredmetnom studiju Odsjeka za historiju/katedru za historiju umjetnosti pri Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, i stekla zvanje diplomiranog historičara umjetnosti i diplomiranog historičara. U toku studija učestvovala je na nekoliko simpozija/susreta historičara umjetnosti. Svoje radno iskustvo je stekla radeći kao kustos u JU Zavičajni muzej Visoko. Stručni ispit za zvanje kustosa stekla je na temu „Visoko i okolina u rimskom periodu“, pod mentorstvom doc.dr. Salmedina Mesihovića. U toku rada u Zavičajnom muzeju, kao saradnik je učestvovala u organizaciji i postavci nekoliko izložbi, te realizaciji nekoliko projekata iz oblasti kulturno-historijskog nasljeđa.

Kućepazitelj: Nermin Keso