Javna ustanova “Zavičajni muzej” Visoko: Konkurs

JAVNA USTANOVA „ZAVIČAJNI MUZEJ“
V I S O K O

Na osnovu člana 27. i 29. Uredbe sa zakonskom snagom o ustanovama  („Sl. list R BiH“, broj: 6/92, 8/93 i 13/94),  člana 17.  i 18. Zakona o muzejskoj djelatnosti („Sl. novine ZE-DO kantona“, broj: 15 /03) člana 18. Pravila  JU “ Zavičajni muzej“ Visoko i Odluke Upravnog odbora  JU “ Zavičajni muzej“ Visoko broj:
03-07-62-02/17  od 13. 02.2017. godine raspisuje se

K O N K U R S
za izbor i imenovanje direktora/-ice  Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko

 

Kandidati treba da ispunjavaju  opće uslove utvrđene Zakonom, i to:

  1. da je državljan BiH,
  2. da je stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina,
  3. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak,
  4. da kandidat  nije kažnjavan,
  5. da se na kandidata  ne odnosi član IX 1. Ustava BiH,
  6. da nije izabrani zvaničnik, nosilac izvršnih funkcija ili savjetnik  u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02, 14/03 i 12/04 ),
  7. da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke,
  8. da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduje,
  9. 9. da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije

Kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove utvrđene Zakonom, i to:

a) da ima visoku stručnu spremu iz oblasti kojom se muzej bavi ili da ima visoku stručnu spremu društvenog smjera

b) da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva,

c) da posjeduje  radne i organizacione sposobnosti,

d) da je stručnjak u muzejskoj djelatnosti ili pak naučni ili kulturni radnik .

Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju);
* Dokazi o ispunjavanju općih i posebnoh uslova:

– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– Izvod iz matične knjige rođenih,

– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca) ,

– Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca),

– Izjave kandidata potpisane i ovjerne kod nadležnog organa (član III, tačke 5, 6, 7, 8. i 9.Konkursa),

– Biografija kandidata  (adresa, kontakt telefon),

– Diploma o završenoj stručnoj spremi – VSS  (ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca),

– Potvrda o radnom iskustvu ( ne starija od tri mjeseca).
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom listu „Oslobođenje“, web stranici Općine Visoko i na oglasnoj ploči Ustanove. Nepotupune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

 

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU „Zavičajni muzej“ Visoko, ul. Alije Izetbegovića br. 29, 71 300 Visoko („Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora

JU „Zavičajni muzej“ Visoko“ – ne otvarati), najkasnije do 03.03 .2017. godine, do 16:00 sati.

JU „Zavičajni muzej“ Visoko

Categories: Novosti