Javna ustanova “Zavičajni muzej” Visoko raspisuje konkurs

Na osnovu člana 17. i 18. Zakona o muzejskoj djelatnosti („Sl. novine ZE-DO kantona“, broj: 15 /03) i Odluke Upravnog odbora JU “ Zavičajni muzej“ Visoko broj: 03-07-58-01/16 od 07. 11.2016. godine raspisuje se

K O N K U R S

za izbor i imenovanje direktora/-ice Javne ustanove „Zavičajni muzej“ Visoko
Kandidati treba da ispunjavaju opće uslove utvrđene Zakonom, i to:
1. da su državljani BiH (dokaz: Uvjerenje o državljanstvu),
2. da su stariji od 18 godina, ali ne stariji od 65 godina (dokaz: Izvod iz Matične knjige rođenih),
3. da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak ( dokaz: Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, ne starije od tri mjeseca),
4. da kandidata nije kažnjavan ( dokaz: Uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od tri mjeseca),
5. da se na njih ne odnosi član IX 1. Ustava BiH (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
6. da nisu izabrani zvaničnici, nosioci izvršnih funkcija ili savjetnici u smislu Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 16/02, 14/03 i 12/04, dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).
7. da nije član upravnog, izvršnog ili drugog organa političke stranke (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
8. da nema privatni finansijski interes u reguliranom organu za koji se kandiduje (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa),
9. da nije član upravnog ili nadzornog odbora druge javne ustanove, privrednog društva ili druge institucije (dokaz: izjava kandidata potpisana i ovjerena od strane nadležnog organa).

Kandidati treba da ispunjavaju posebne uslove utvrđene Zakonom, i to
a) da ima visoku stručnu spremu iz oblasti kojom se muzej bavi,
b) da ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva,
c) da posjeduje stručne, radne i organizacione sposobnosti,
d) da je stručnjak u muzejskoj djelatnosti ili pak naučni ili kulturni radnik (dokaz: uvjerenje o položenom stručnom ispitu u skladu sa Pravilnikom o stručnim zvanjima, uslovima i načinu sticanja stručnih zvanja u muzejskoj djelatnosti – „Sl. list R BiH“, broj: 7/95 i biografija sa realizovanim projekatima na polju muzeologije, nauke i kulture).

Kandidati su dužni uz prijavu na konkurs priložiti i sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerenu kopiju);
* Dokazi o ispunjavanju općih i posebnoh uslova:
– Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od tri mjeseca) ,
– Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca),
– Izjave kandidata potpisane i ovjerne kod nadležnog organa (član III, tačke 5, 6, 7,8. i 9. Konkursa),
– Biografija (adresa, kontakt telefon, realizovani projekti),
– Diploma o završenoj stručnoj spremi – VSS (ovjerena kopija),
– Potvrda o radnom iskustvu,
– Uvjerenje o položenom stručnom ispitu iz oblasti muzeologije.
Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objave u dnevnom listu i web stranici Općine Visoko. Nepotupune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili putem pošte na adresu: JU „Zavičajni muzej“ Visoko, ul. Alije Izetbegovića br. 29, 71 300 Visoko („Prijava na konkurs za izbor i imenovanje direktora JU „Zavičajni muzej“ Visoko“ – ne otvarati), najkasnije do 16.01.2017. godine, do 16:00 sati.
JU „Zavičajni muzej“ Visoko

Categories: Novosti

Tags: