O statusu Šadrvanske džamije

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST O STATUSU ALAUDDIN ŠADRVANSKE DŽAMIJE

Šadrvanska džamija uvrštena je na Privremenu listu nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 33/02) pod rednim brojem 760.Na osnovu člana 2. stav 1. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika uspostavljene prema Aneksu 8. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini («Službene novine FBiH» br. 2/02, 27/02, 6/04 i 51/07), status nacionalnog spomenika imaju i dobra upisana na Privremenu listu nacionalnih spomenika, sve dok Komisija ne donese konačnu odluku o njihovom statusu. Nacionalni spomenici uživaju režim zaštite utvrđen navedenim zakonom. Temeljem Člana 5. Stav 1. i 2. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, odobrenja za zaštitu, konzervaciju, prezentaciju i rehabilitaciju nacionalnih spomenika na prostoru u granicama nacionalnog spomenika koje su utvrđene odlukom Komisije izdaje Federalno ministarstvo prostornog uređenja (u daljem tekstu: Ministarstvo), u skladu sa odredbama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine (“Službene novine Federacije BiH”, broj 2/06 – u daljnjem tekstu: Zakon). Odobrenja iz stava 1. ovog člana Ministarstvo izdaje na područjima upisanim na Privremenu listu nacionalnih spomenika, a u granicama koje kao privremene odlukom utvrdi Komisija.Temeljem člana 7. Stav 1. i 2. Zakona o provedbi odluka Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika, za rehabilitaciju nacionalnih spomenika prije izdavanja odobrenja Ministarstvo je dužno za projekt rehabilitacije prethodno pribaviti stručno mišljenje nadležne institucije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa. Za rehabilitaciju potpuno uništenih nacionalnih spomenika za koje ne postoji dokumentacija prije izrade projektne dokumentacije Ministarstvo je dužno prethodno pribaviti stručno mišljenje i podloge nadležne institucije za zaštitu kulturno-historijskog naslijeđa.

JU Zavičajni muzej Visoko

U potpisu:

mr.sci. Elvedin Šabanović

Categories: Novosti